Temperaturen en onderhoud van koeltorens

De koeltoren wordt gebruikt voor het koelen van water voor industriële processen en als koelwater voor een watergekoelde condensor van een koel-/vriesinstallatie of koudwateraggregaat (chiller).

De selectiedata zijn:

Koelcapaciteit in kW, te koelen waterhoeveelheid in m3/h, ingaande en uitgaande watertemperaturen, de natteboltemperatuur (advies in Nederland 21 °C), waterverbruik, luchthoeveelheid en opgenomen ventilatorvermogen.

De watertemperatuur zal dalen tot ca 3 à 4 K (°C) boven de natteboltemperatuur. De relatief hoge uitgaande watertemperatuur, maakt het koeltorenwater ongeschikt om onder zomerse condities met behulp van een warmtewisselaar, een luchtstroom te koelen.

Voorbeeld: bij 21 °C natteboltemperatuur van de aangezogen buitenlucht is de uitgaande watertemperatuur ca. 24 à 25 °C.

Maatregelen en onderhoud bij het gebruik van koeltorens

  • Afhankelijk van de waterkwaliteit dient men voldoende te spuien, om zo het indikken
    (ophopen van kalk ed.) te voorkomen.
  • Vorstbeveiliging in de winter.
  • Het voorkomen van de Legionellabacterie vereist een ecologisch afbreekbare chemische waterbehandeling en/of UV-behandeling.
  • De eigenaar/gebruiker is verplicht een logboek bij te houden.
  • Afhankelijk van de waterkwaliteit het wel/niet ontharden van het water.
  • Zo nodig maatregelen tegen het optreden van corrosie.
  • Regelmatig onderhoud en reinigen is noodzakelijk.

 

Koeltorens en de Drinkwaterwet

Open (circulerende) koeltorens vergen specifieke aandacht, omdat Legionella zich daar in snel kan ontwikkelen.

Voor koeltorens gelden daarbij andere regels dan voor drinkwaterinstallaties. Waar bij drinkwater de drinkwaterwet leidend is, zijn bij koeltorens de Arbowet en de Wet milieubeheer leidend. Ook
worden vanuit de Drinkwaterwet via de NEN 1006 normen en Waterwerkbladen strenge eisen gesteld aan de koppeling tussen drink- en koeltorenwater. Er dienen de juiste beveiligingen aangebracht te worden om terugstroming van water naar het drinkwaternet te voorkomen. Tappunten op het industriewaternet dienen van een sticker "geen drinkwater" voorzien te zijn.

Koeltorens en de Wet Milieubeheer

De Wet milieubeheer kent een algemene zorgplicht bepaling die ook van toepassing is op legionellapreventie. Het Activiteitenbesluit verplicht beheerders van natte koeltorens om een
risicoanalyse uit te voeren.

Koeltorens en de Arbowet

De Arbowet verplicht tot 'doeltreffende maatregelen tegen blootstelling aan legionellabacteriën' (Arbobeleidsregel 4.87 a en b). Bij de risico-inventarisatie en -evaluatie moet de werkgever onder meer letten op specifieke risicofactoren, zoals stilstaand water, temperatuur en
materiaalkeuze.

Zo nodig moet men een beheersplan opstellen, met daarin de beheersmaatregelen en beschrijvingen van onderhoudswerkzaamheden, aanpassingen in de installatie, uitkomsten van controles en bijzonderheden over de werking van de installatie. Een gecertificeerde Arbodienst moet het beheersplan van de koeltoren toetsen. Het plan moet daarom altijd bij de installatie aanwezig zijn. In
Arbo-Informatieblad AI-32 is praktijkgerichte informatie opgenomen die van nut kan zijn bij de uitvoering van Arbobeleidsregel 4.87.

Koeltorens en risicobeoordeling

Een risicoanalyse uit conform de ISSO 55.3 richtlijnen van open (circulerende) koeltoreninstallaties is een must voor iedere beheerder. Het binnen 24 uur uitvoeren van een analyse kan in sommige gevallen het verschil zijn tussen het sluiten en het in bedrijf houden van een koeltoren.

 

Zie ook: Wikipedia