Filtreren

Zand is meestal > 0,4 mm en kan dus sproeiers blokkeren.

1 цm is 0,0001 mm dus 0,3 mm is geen 3 цm maar 300 цm.

Een filter van 90цm is dus meestal ruim voldoende.

Hardheid

De totale hardheid is de som van het in het water opgeloste calcium (Ca) en Magnesium (Mg), waarbij beide in dezelfde eenheid worden uitgedrukt, bijvoorbeeld in Duitse hardheidsgraden (°D of °dH). Met name waterbehandelingsfirma's gebruiken nogal eens andere eenheden, met name de ppm CaCO3, een eenheid die in Amerika en Engeland gebruikt wordt.

Eén °D komt overeen met 10 mg calciumoxyde (CaO) per liter water.

De totale hardheid kan je op verschillende manieren opdelen. Je kan de hardheid indelen in calciumhardheid en magnesiumhardheid (naar verhouding van de calcium- en magnesiumgehalten in het water).

Een andere verdeling die vaak genoemd wordt is tijdelijke en blijvende hardheid, dit komt overeen met carbonaathardheid en niet-carbonaathardheid.

De naam tijdelijke hardheid berust op het verschijnsel, dat deze vorm van hardheid grotendeels verdwijnt als het water gekookt wordt. Het deel van de hardheid dat niet aan deze reactie deelneemt, heet de blijvende hardheid.

Bij opwarming slaat het zeer slecht oplosbare calciumcarbonaat (CaCO3) neer en wordt koolzuur (CO2) gevormd. Het koolzuur kan als gas verdwijnen.

Ontharden

De noodzaak tot ontharden is afhankelijk van de waterkwaliteit

Een overflow is belangrijk om eventueel neergeslagen kalk in poedervorm weg te spoelen.

Kunststof

Het gebruik van kunststof heeft bepaalde voordelen:

• Het is ongevoelig voor corrosie;

• Het heeft geen (of slechte) aanhechting voor kalk.

Wetgeving bij het gebruik van koeltorens.

Vanaf 1 januari 2004 is wetgeving (ministerie van SZW) van kracht om blootstelling aan legionellabacteriën via koeltorens en verdampingscondensors te voorkomen. In een stappenplan worden de risico's op bacteriegroei geïnventariseerd, vervolgens geminimaliseerd en dan beheerd. Het borgingsproces en de eventueel te nemen maatregelen staan in een legionellabeheersplan dat bij elke installatie verplicht is. Hierin staan de maatregelen om verspreiding door een waternevel tegen te gaan, het voorkomen van stilstaand water, het schoonhouden van installaties inclusief het gebruikte water en de controle daarop.

Waterbehandeling

Verplicht is de toepassing van waterbehandeling ter voorkoming van het vermenigvuldigen van ziekteverwekkende bacteriën en andere ziektekiemen (micro-organismen ).

Biofilm

Een biofilm is een voor 90% uit water bestaande slijmerige laag, die ontstaat door een sterke groei van micro-organismen en zich op de wanden van een systeem afzet. In de biofilm bevinden zich stoffen die een versnelde corrosie kunnen veroorzaken. In een koelsysteem kan de biofilm een isolerende laag vormen, met als gevolg een verminderde warmteoverdracht en het teruglopen van de capaciteit.

Dit alles maakt biologisch beheer van het water noodzakelijk.

Zie ook:

regelgeving 

Legionella